جلسات گذشته

   

هستی و زمان هایدگر- جلسه دهم

     ------------------------------------------

مکان: اتاق 2214، ساختمان اویزی، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان: شنبه نوزده اکتبر ۲۰۱۴ ، از ساعت ۳ تا ٦ بعد از ظهر

---------------------------------------------------  

  فصل  هستی و زمان مارتین هایدگر، جلسه دهم ، سخنرانی

بخش دوم: پاسخ به پرسشها 

 

-------------------------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید