جلسات گذشته

   

هستی و زمان هایدگر- جلسه یازدهم

     ------------------------------------------

مکان: اتاق ۵۱۷۰، ساختمان اویزی، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان: شنبه بیست و پنج اکتبر ۲۰۱۴ ، از ساعت ۳ تا ٦ بعد از ظهر

---------------------------------------------------  

 

هستی و زمان هایدگر، جلسه یازدهم، سحنرانی

 
بخش دوم: پاسخ به پرسشها 

 

----------------------------------------------------------------
:متن پیشنهادی برای مطالعه

Heidegger's Sein und Zeit - Eleventh Session
http://bit.ly/1uqvFXl

 متن کامل کتاب را در لینک زیر بیابید
http://bit.ly/1oqROBm

 -------------------------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید