جلسات گذشته

   

هستی و زمان هایدگر- جلسه دوازدهم
زیبا شناسی و امکان هنر: از قالب بندی تا قالب شکنی 

     ------------------------------------------

مکان: اتاق 2214، ساختمان اویزی، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان: شنبه اول نوامبر ۲۰۱۴ ، از ساعت ۳ تا ٦ بعد از ظهر

---------------------------------------------------  

 

هستی و زمان هایدگر، جلسه دوازدهم، سحنرانی


بخش دوم: پاسخ به پرسشها 

 

----------------------------------------------------------------
:متن پیشنهادی برای مطالعه

Heidegger's The origin of the work of art
http://bit.ly/1tBHjSW
 
-------------------------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید