جلسات گذشته

 

هستی و زمان هایدگر- جلسه هجدهم
اخلاق محیط زیست، ایده هایی از هایدگر
همراه با هومن رضوی 

     ------------------------------------------

مکان: اتاق 5170، ساختمان اویزی، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان: شنبه سیزدهم دسامبر 2014 ، از ساعت ۳ تا ٦ بعد از ظهر

---------------------------------------------------  

هستی و زمان هایدگر، هجدهم، سحنرانی


بخش دوم: پاسخ به پرسشها 

----------------------------------------------------------------

:متن پیشنهادی برای مطالعه

What is Called Thinking
http://bit.ly/1skfn2n

Rethinking the Heidegger-Deep Ecology Relationship - pages 6-9 and 19-20
http://bit.ly/1Ahvty3

 
-------------------------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید