جلسات گذشته


      

کانت: فلسفه ی نظری و عملی

     جلسه یدوازدهم :  آزادی در فلسفه ی کانت

همراه با رامین جهانبگلو

   -----------------------------------------

زمان: ۳ تا ۶ بعد از ظهر 

تاریخ: شنبه   ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۵
مکان:  دانشگاه تورنتو، ساختمان OISE 
آدرس: شماره ۲۵۲ خیابان بلور غربی، شهر تورنتوی کانادا
--------------------------------------------------- 

 

فصل کانت، جلسه دوازدهم- سخنرانی 

 

فصل کانت، جلسه دوازدهم- پاسخ به پرسش ها 

 

 فایل های صوتی

سخنرانی

پاسخ به پرسش ها

---------------------------------------------------------------

:لطفا برای این جلسه، صفحه ی ۱ تا ۱۳ متن زیر را مطالعه بفرمایید 

The Critique of Practical Reason

----------------------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید