جلسات گذشته


 

   نقد مارکس بر فلسفه حق هگل  
 نشست اول  
 
  
  ------------------------------------------

مکان: اتاق 5170، ساختمان اویزی، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان:  شنبه سی و یکم ژانویه ۲۰۱۵

---------------------------------------------------  


 

نقد مارکس بر فلسفه حق هگل، نشست نخست، سحنرانی

پاسخ به پرسش ها 

 

----------------------------------------------------------------

:متن پیشنهادی برای مطالعه

لطفا برای این جلسه، قسمت مقدمه کتاب زیر را مطالعه بفرمایید

Critique of Hegel’s Philosophy of Right
http://bit.ly/1H82Bjm

 
-------------------------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید