جلسات گذشته


 

   نقد مارکس بر فلسفه حق هگل  
 نشست دوم   
 
  
  ------------------------------------------

 

زمان: ۳ تا ۶ بعد از ظهر.
 
تاریخ: شنبه هفتم فوریه ۲۰۱۵
 
مکان:  دانشگاه تورنتو، ساختمان OISE، اتاق ۴۴۲۲
 
آدرس: شماره ۲۵۲ خیابان بلور غربی، شهر تورنتوی کانادا

---------------------------------------------------  

 

 نقد مارکس بر فلسفه حق هگل، نشست دوم، سحنرانی

 


پاسخ به پرسش ها 

 

 

----------------------------------------------------------------

:متن پیشنهادی برای مطالعه

لطفا برای این جلسه، پاراگراف ۲۵۷ تا ۲۶۱ کتاب فلسفه حق هگل را مطالعه بفرمایید
Hegel. Philosophy of Right. Paragraph 257_261
http://bit.ly/1CXqeqG

نیز، پاراگراف ۲۶۱ کتاب نقد مارکس بر فلسفه حق هگل را مطالعه بفرمایی

Marx. Critique of Hegel’s Philosophy of Right
http://bit.ly/1H82Bjm

در ضمن، میتوانید برای دسترسی به کل کتاب فلسفه حق هگل به آدرس زیر مراجعه بفرمایید

Hegel's Philosophy of Right
http://bit.ly/18Lwkzw

 
-------------------------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید