جلسات گذشته


 

   نقد مارکس بر فلسفه حق هگل  
   نشست سوم   
 
  
  ------------------------------------------

زمان: ۳ تا ۶ بعد از ظهر 

 تاریخ: شنبه چهاردهم فوریه ۲۰۱۵
 
مکان:  دانشگاه تورنتو، ساختمان OISE، اتاق 5170
 
آدرس: شماره ۲۵۲ خیابان بلور غربی، شهر تورنتوی کانادا
--------------------------------------------------- 

 نقد مارکس بر فلسفه حق هگل، نشست سوم، سحنرانی

پاسخ به پرسش ها 

----------------------------------------------------------------

لطفا برای این جلسه، پاراگراف ۲۶۴ تا ۲۷۱ کتاب فلسفه حق هگل را مطالعه بفرمایید
Hegel. Philosophy of Right. Paragraph 264-271
http://bit.ly/1vhC5JO

نیز، پاراگرافهای مشابه ( ۲۶۴ تا ۲۷۱ ) از کتاب نقد مارکس بر فلسفه حق هگل را مطالعه بفرمایید
Marx. Critique of Hegel’s Philosophy of Right
http://bit.ly/1H82Bjm

در ضمن، میتوانید برای دسترسی به کل کتاب فلسفه حق هگل به آدرس زیر مراجعه بفرمایید
Hegel's Philosophy of Right
http://bit.ly/18Lwkzw

 -------------------------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید