جلسات گذشته


 

   نقد مارکس بر فلسفه حق هگل  
   نشست ششم
 
  
  ------------------------------------------

زمان: ۳ تا ۶ بعد از ظهر 

 تاریخ: شنبه هجده آوریل ۲۰۱۵
 
مکان:  دانشگاه تورنتو، ساختمان OISE 
آدرس: شماره ۲۵۲ خیابان بلور غربی، شهر تورنتوی کانادا
--------------------------------------------------- 

 نقد مارکس بر فلسفه حق هگل، نشست ششم، سحنرانی

پاسخ به پرسش ها

صدای جلسهپاسخ به پرسش ها
----------------------------------------------------------------

لطفا برای این جلسه، متون زیر را مطالعه بفرمایید

Antigone - Pages 13 - 18
bit.ly/1CJW4my

Hegel's Phenomenology of Spirit - Paragraph 445-453
bit.ly/1PHAYQa

 -------------------------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید