جلسات گذشته


 

     نقد مارکس بر فلسفه حق هگل  
   نشست ویژه- مواجهه مارکسیسم و پدیدارشناسی  
 
  
  ------------------------------------------

زمان: ۳ تا ۶ بعد از ظهر 

 تاریخ: شنبه ۲۱ فوریه ۲۰۱۵
 
مکان:  دانشگاه تورنتو، ساختمان OISE 
آدرس: شماره ۲۵۲ خیابان بلور غربی، شهر تورنتوی کانادا
--------------------------------------------------- 

نشست ویژه: مواجهه مارکسیسم و پدیدارشناسی-  سحنرانی

پاسخ به پرسش ها 

 


صدای جلسهسخنرانیپاسخ به پرسش ها
----------------------------------------------------------------

لطفا برای این جلسه، متون زیر را مطالعه بفرمایید


Herbert Marcuse On Science And Phenomenology
http://bit.ly/1LcqbYX


 -------------------------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید