جلسات گذشته

انجمن فلسفی اگورا از سال ۱۹۹۹ میلادی با همت و ایده دکتر رامین جهانبگلو در دانشگاه تورنتو بصورت محفلی کوچک آغاز به کار کرد. هم اکنون، انجمن فلسفی‌ اگورا یک انجمن غیر انتفاعی است که از سال ۲۰۱۰ میلادی در دانشگاه تورنتو ثبت شده و کار آن پژوهش فلسفی‌ می‌باشد. این انجمن از هیچ سازمان، بنیاد، حکومت یا فرد خاصی‌ حمایت نمیکند و هر گونه دعوت، فراخوان، و اخبار مربوط به انجمن فلسفی‌ اگورا فقط از طریق ایمیل رسمی‌ و صفحه فیسبوک انجمن معتبر است. به گپ و گفتگوی کوتاهی با رامین جهانبگلو در این باره گوش کنید.

انجمن فلسفی‌ آگورا، در راستای سنت پرسشگرانه سقراطی، قصد در بررسی و تحلیل مفاهیم فلسفی‌ و کاربرد آنها در مسائل سیاسی، فرهنگی و تاریخی ایران دارد. در جلسات هفتگی، هدف ایجاد محیطی‌ دوستانه و مناسب برای تفکر، تعمق، بحث سازنده و انتقادی و در ارتباط با مسائل روز و گذشتهٔ ایران می‌باشد. این نهاد، در راستای اعتقاد به ارزش‌های دموکراسی و عدم خشونت، مستقل از هر گونه سازمان و موسسه مذهبی‌ و سیاسی فعالیت می‌کند.

تمام امور انجمن فلسفی اگورا بصورت داوطلبانه اداره میشود و شرکت در جلسات هفتگی برای همگان آزاد و رایگان است. جلسات ما شنبه‌ها ساعت ۳ تا ۶ بعد از ظهر در دانشگاه تورنتو برگزار می‌شود. زمان بندی نشست‌های فلسفی‌ اگورا بدین صورت است که از کل ۲ ساعت، ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نخست به سخنران اختصاص می‌یابد تا بحث اصلی‌ را مطرح کند، سپس حاضرین جلسه که بصورت یک میزگرد در کلاس اگورا نشسته اند، طی‌ سه یا چهار نوبت سوال‌ها و گزاره‌های خود را با سخنران و با همدیگر مطرح میکنند و سخنران به آنها پاسخ میدهد.

 

In the spirit of Socrates’ devotion to inquiry, the Agora Philosophical Forum seeks to explore philosophical concepts, and to apply and relate those ideas to Iranian culture, history and politics.  In weekly meetings, the forum fosters an environment full of friendly interaction and discussion as well as critical analysis and argumentation, to constructively debate past and current events in Iran.  While dedicated to the ideals of democracy and nonviolence, Agora is independent and impartial to any political or religious parties or individuals.  Above all, it aims to cultivate and extend dialogical exchange within the Iranian community, to promote critical thinking and awareness.

The name of "Agora" was used in ancient Greek cities, for an open space serving as an assembly area and backdrop for commercial, civic, social, and religious activities. Prof. Ramin Jahanbegloo chose the name when he initiated this forum since 1999 in University of Toronto.

The main objectives of “Agora Philosophical Forum” are:

1. To introduce general philosophical themes and concepts and to promote and analyze Iranian culture, history, politics mainly through weekly Agora Philosophical Forums by Prof. Ramin Jahanbegloo.

2. To attract Iranian elites interest towards critical thinking while being independent and impartial to any political or religious parties or individuals.

3. To enhance and develop nonviolent and constructive relationship among members through analytical thinking and critical argumentation in a friendly environment.