جلسات گذشته


       

 

آلبر کامو 

     جلسه دوم: کامو و نهلیسم 

همراه با  ج.د. کامران

   -----------------------------------------

زمان: ۳ تا ۶ بعد از ظهر

تاریخ: 12 مارچ 2016

OISE مکان:  دانشگاه تورنتو، ساختمان 

آدرس: شماره ۲۵۲ خیابان بلور غربی، طبقه پنجم، اتاق 5170
نقشه

 http://bit.ly/akILNP
--------------------------------------------------- 
همراهان گرامی

 درچهاردهمین فصل از سلسله جلسات آگورا پیرامون آثار و اندیشه های آلبر کامو، نویسنده-فیلسوف فرانسوی گفتگو میکنیم. کامران درباره موضوع این جلسه این چنین توضیح می دهد: کامو معتقد است که نیچه با لحنی پیامبرانه از آینده خبر میداد. اما این دو فیلسوف خداستیز چه ربطی به لحن پیامبرانه دارند؟ این ربط را باید در نهیلیسم جست. بیش از ۱۳۰ سال پیش نیچه گفت، من از تاریخ ۲۰۰ سال بعد است که با شما سخن میگویم. من از رستاخیز نهیلیسم خبر میدهم، نهیلیسمی که به همه جا نفوذ میکند. کامو از این منظر آغاز میکند و در جستجوی راهی است فراسوی نهیلیسم. اما پیش از آنکه بتوانیم به آنسوی نهیلیسم برویم میباید ابعاد سیاسی و اخلاقی آن را شناخت. تراژدیهایی که زمانه ما را تلخ و تسخیر کرده است محصول همآغوشی با نهیلیسم است. اگر این دوران زخم نهیلیسم را برخود دارد، ما نمیتوانیم در عین جهل به نهیلیسم توقع یک تحول اخلاقی را داشته باشیم. کامو میگوید: نه! همه چیز قربانی سخافت و انهدام نشده است. « ما» این را میدانیم. اما این دانش زمانی جدی است و میتوان بروی آن حساب کرد که ما با سخافت و شقاوت مواجه شویم. چرا؟ زیرا نسل ما در چشمان سخافت و شقاوت این جهان را تجربه کرد

لطفا برای این جلسه صفحات ۶۱ تا ۸۸ متن فارسی و یا ۶۲ تا ۱۰۵متن انگلیسی کتاب انسان طاغی اثر آلبر کامو را مطالعه فرمایید

انسان طاغی- نسخه فارسی

The Rebel- English Translation

ویدئوی جلسه

 

 --------------------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید