جلسات گذشته

   سعادت، از دوران باستان تا امروز   

     جلسه ی دوم سعادت نگاه کنفسیوس  

همراه با رامین جهانبگلو 

   -----------------------------------------

زمان: ۳ تا ۶ بعد از ظهر  

تاریخ: شنبه  ۲۴ اکتبر ۲۰۱۵  
  مکان:  دانشگاه تورنتو، ساختمان OISE    
  آدرس: شماره ۲۵۲ خیابان بلور غربی، شهر تورنتوی کانادا 
--------------------------------------------------- 

  

 

 فایل های صوتی

سخنرانی

پاسخ به پرسش ها

----------------------------------------------------------------------

 لطفاً برای این جلسه متن را بخوانید 

---------------------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید