جلسات گذشته

  

 

فلسفه  هگل

   جلسه یازدهم : شعر 

 همراه با رامین جهانبگلو

   -----------------------------------------

2017تاریخ:29 آوریل   

OISE مکان:  دانشگاه تورنتو، ساختمان 

-----------------------------------------------  

دوستان و همراهان گرامی  یازدهمین جلسه  از فلسفه  هگل  را با حضور رامین جهانبگلو در تورنتو ادامه دادیم
توصیه شده بود که متن زیر مطالعه شود
 https://www.youtube.com/redirect?redir_token=vVciFD8Pm-D1I9jySKN9Vb0D6tZ8MTUxNDgyNTAxN0AxNTE0NzM4NjE3&q=https%3A%2F%2Fwww.marxists.org%2Freference%2Farchive%2Fhegel%2Fworks%2Fae%2Fpart3-section3-chapter3.htm%23c-c-3-c&event=video_description&v=qNoqZOjgmyw
   
   

ویدئوی جلسه :سخنرانی و پاسخ به پرسش ها

 

 

 

 --------------------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید