جلسات گذشته

  

 

فلسفه حق هگل

   جلسه هفتم :  آزادی و جامعه سیاسی 

 همراه با رامین جهانبگلو

   -----------------------------------------

2017تاریخ:25 مارچ 

OISE مکان:  دانشگاه تورنتو، ساختمان 

-----------------------------------------------  

دوستان و همراهان گرامی  هفتمین جلسه  از فلسفه حق هگل  را با حضور رامین جهانبگلو در تورنتو ادامه دادیم.
 
   

Hegel's Philosophy of Rightفلسفه حق هگل

 

ویدئوی جلسه :سخنرانی

پرسش و پاسخ 

 

 

 --------------------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید