جلسات گذشته

  

 

فلسفه  هگل

   جلسه دوازدهم : هگل و هنر رمانتیک  

 همراه با رامین جهانبگلو

   -----------------------------------------

2017تاریخ:ششم ماه می     

OISE مکان:  دانشگاه تورنتو، ساختمان 

-----------------------------------------------  

دوستان و همراهان گرامی  یازدهمین جلسه  از فلسفه  هگل  را با حضور رامین جهانبگلو در تورنتو ادامه دادیم
توصیه شده بود صفحه های 517 تا 602 از متن زیر مطالعه شود
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=dXRHuZG81Lw&redir_token=
DlSXNL4m9DMz44yBkWxdByaegTx8MTUxNDkxOTAyMkAxNTE0ODMyNjIy&q=
https%3A%2F%2Fmonoskop.org%2Fimages%2F2%2F28%2FHegel_GWF_Aesthetics
_Lectures_on_Fine_Art_Vol_2_1975.pdf
   
   

ویدئوی جلسه :سخنرانی و پاسخ به پرسش ها

 

 

 

 --------------------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید