جلسات گذشته

  

همراه با  آرش عفتی 

ذات حقیقت" در فلسفه مارتین هایدگر"

    ------------------------------------------

مکان: اتاق ۵۱۷۰، ساختمان اویزی، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان: شنبه  ۲ اوت ٢٠١٤، از ساعت ۳ تا ٦ بعد از ظهر

------------------------------------------------------  

ذات حقیقت در فلسفه مارتین هایدگر. سخنرانی

ذات حقیقت در فلسفه مارتین هایدگر. پاسخ به پرسش ها 

    

-------------------------------------------------------------------

:در این جلسه سعی می کنیم به سؤالات زیر پاسخ دهیم

هایدگر پیش فرضهایی که انسان با آن در جهان حاضر می شود را مانع گشودگی دازاین به ذات چیزها و درنتیجه مانع پیدایی حقیقت می داند؟ در زندگی روزمره چه مصداقهایی از این ایده داریم؟
 یکی دیگر از موضوعات مهم فلسفه هایدگر بحث "زبان" است. زبان چگونه موجب پنهانی یا وسیله ناپنهانی می تواند باشد؟
-------------------------------------------------------------------

:متن پیشنهادی برای مطالعه

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید