جلسات گذشته

   

هستی و زمان هایدگر- جلسهنخست 

     ------------------------------------------

مکان: اتاق ۵۱۷۰، ساختمان اویزی، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان: شنبه  ۹ اوت ۲۰۱۴ ، از ساعت ۳ تا ٦ بعد از ظهر

---------------------------------------------------  

هستی و زمان هایدگر 1 - سخنرانی

هستی و زمان هایدگر 1 - پاسخ به پرسش ها    

----------------------------------------------------------------

:متن پیشنهادی برای مطالعه

متن کامل کتاب را در لینک زیر بیابید
http://bit.ly/1oqROBm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید