جلسات گذشته

   

هستی و زمان هایدگر- جلسه پنجم

     ------------------------------------------

مکان: اتاق ۵۱۷۰، ساختمان اویزی، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان: شنبه ۶ سپتامبر ۲۰۱۴ ، از ساعت ۳ تا ٦ بعد از ظهر

---------------------------------------------------  

هستی و زمان هایدگر، جلسه پنجم. سخنرانی 

 

هستی و زمان هایدگر، جلسه پنجم. پاسخ به‌‌‌ پرسش ها 

----------------------------------------------------------------

:متن پیشنهادی برای مطالعه

-------------------------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید