برنامه ی آتی: فلسفه برای کودکان - فلسفه عمل گرایی ویلیام جیمز

Saturday, 15 September 2018, 3:00 PM - 6:00 PM EDT

Room 5250, OISE Building, University of Toronto

252 Bloor St W

Toronto ON M5S 1V6


OBIT-LIPMAN-popup.jpg

نشست سوم از فصل " فلسفه برای کودکان " به بررسی آرای فلسفی ویلیام جیمز در مکتب عمل گرایی اختصاص دارد

Recommended reading for next session: 

The Will to Believe, by William James

 

 

فلسفه برای کودکان عنوان جنبشی اجتماعی است که از اوایل دهه ی 1970 توسط متیو لیپمن شکل گرفت. همانطور که از نام آن پیداست، هدف این جنبش فراهم آوردن مطالب مناسب برای آموزش فلسفه به کودکان است. روشن است که تدریس فلسفه به کودکان پیچیدگی ها و ظرافت های خاص خود را دارد که از چشم لیپمن و هم فکرانش پنهان نمانده اند. آن دسته از افرادی که مبلغ ایده ی تدریس فلسفه به کودکان هستند پیش از هر چیز باید به پرسش های نظری مختلفی پاسخ دهند. برای مثال «آیا قوای ذهنی و شناختیِ کودکان توان تحلیل و فهم مفاهیم فلسفی را دارد؟»، «روش مناسب برای آموزش فلسفه به کودکان چیست؟» یا «رابطه ی بین معلم و کودک در کلاس فلسفه باید چگونه باشد؟». برای پاسخ به پرسش هایی نظری از این دست، محققان فلسفه برای کودکان از نظریات مختلفی در حوزه هایی چون فلسفه و روانشناسی استفاده می کنند. با این حال، موضوعات مورد بحث در این کارگاه تنها محدود به رابطه ی میان نظریات فلسفی و جنبش فلسفه برای کودکان خواهد بود. به طور خاص، با بررسی اجمالی نسخه های مختلفی از فلسفه ی پراگماتیسم که توسط افرادی چون چارلز سندرز پِرس، ویلیام جیمز و هیلاری پاتنم طرح شده اند سعی خواهیم کرد به تصویر دقیق تری از نسبت بین پراگماتیسم و فلسفه برای کودکان برسیم. به این ترتیب، کارگاه با بررسی اجمالی تاریخ و فلسفه ی پراگماتیسم آغاز خواهد شد و با نسبت بین پراگماتیسم و فلسفه برای کودکان پایان خواهد گرفت
 

سخنران این فصل آگورا سروش معروضی خواهد بود. در این نشست مثل گذشته ابتدا سخنرانی ابتدایی را گوش خواهیم کرد سپس در دو یا سه نوبت می توانیم سوال ها و نظرات خود را مطرح کنیم. سعی خواهیم کرد بخش سخنرانی و پاسخ به پرسش ها را به صورت زنده از کانال یوتیوب آگورا پخش کنیم


فصل کنونی: فلسفه برای کودکان

 با سخنرانی سروش معروضی