برنامه ی آینده: نشست ویژه

فلسفه ی تکنولوژی با آتوسا کثیرزاده

Saturday, 16 March 2019, 3:00 PM - 6:00 PM EDT

Room 5170 OISE Building

252 Bloor Street West, University of Toronto

Toronto ON, M5S 1V6


نشست ویژه ی دیگری خواهیم داشت که به ادامه ی بحث در مورد فلسفه ی تکنولوژی اختصاص خواهد داشت که به بحث مربوط به تکنولوژی از دیدگاه هایدگر در فصل گذشته نیز ارتباط خواهد داشت. سخنرانی به فارسی برگزار خواهد شد ولی پخش زنده و ضبط شده نخواهیم داشت
سخنران این نشست آتوسا کثیرزاده خواهد بود که در مورد این نشست به انگلیسی اینگونه توضیح داده است

In this talk, I introduce a number of key thinkers, approaches, and philosophical issues in the philosophy of technology. The goal is to start developing an understanding of the philosophical dimensions of technology by analyzing the nature of technology through multiple lenses. To this end, we discuss several questions about technology such as: (1) What is technology? (2) Does technology control us? or do we control technology? In discussing these questions, we compare and contrast different philosophical positions about the nature of technology.
برای آمادگی بیشتر برای بحث می توانید دو فصل اول ( صفحات 6 تا 37 ) از کتاب زیر را مطالعه کنید
Philosophy of Technology: An Introduction by Val Dusek