نشست 1:  شارولتا 

تاریخ جلسه:  20 می 2017

لینک فیلم شارولتا در یوتیوب

 


نشست 2:  دنیای اپو

تاریخ:  27 می 2017

همراه با سمیرامیس کیا

لینک فیلم دنیای اپو


نشست 3:  شهر بزرگ

تاریخ:  3 جون 2017

لینک فیلم شهر بزرگ


نشست 4:  مرد واسطه یا دلال

تاریخ:  10 جون 2017

لینک فیلم مرد واسطه یا دلال


نشست 5: روزها و شب ها در جنگل

تاریخ جلسه: 17 جون 2017

لینک فیلم روزها و شب ها در جنگل