هایدگر

 

تاریخ نشست ها: 19 ژوئيه 2014   تا   13 دسامبر 2014

تعداد نشست ها: 18 نشست و دو جلسه ویژه


ما در هر پرسش نبايد چشم براه پاسخ باشيم؛ بلكه بايد توقع پيدايش انبوهي از پرسشهاي تازه را داشته باشيم و به امكان مطرح شدن آنها ياري رسانيم
— مارتین هایدگر

 

فصل کامل صوتی  

دو نشست اول سخنرانان مهمان

نشست های رامین جهانبگلو