کانت - فلسفه ی نظری و عملی

 

تاریخ نشست ها: 23 مه 2015   تا   26 سپتامبر 2015

تعداد نشست ها: یک جلسه ی ویژه و 16 نشست


شعار روشنگری این است که توانایی دنبال کردن فهم خود را داشته باش
— امــانوئل کــانت

 

فصل کامل صوتی  

 

...فایل های صوتی فصل کانت در حال تهیه است