ژان پل سارتر

 

 

تاریخ جلسات: 6 ژانویه  2018   تا 12 مه 2018

تعداد نشست ها: 16


انسان محکوم به آزادی است
— ژان پل سارتر

 

فصل کامل صوتی  

 

....فایل صوتی فصل  ژان پل سارتر در حال تهیه است