Logo_small1.jpg

نشست 1 تا 5


نشست 1: فلسفه ی شوپنهاور

تاریخ جلسه: 8 فوریه 2014

مطالعه قبل از نشست: چهار پاراگراف اول کتاب جهان همچون اراده و بازنمود

سخنرانی

پرسش و پاسخ


نشست 2: فلسفه ی شوپنهاور

تاریخ: 18 فوریه 2012

مطالعه قبل از نشست: پراگراف های 5 و 6 کتاب جهان همچون اراده و بازنمود

سخنرانی

پرسش و پاسخ


نشست 3: مرگ و عشق از منظر شوپنهاور

تاریخ جلسه: 22 فوریه 2014

همراه با امیرگنجوی و هومن رضوی

:مطالعه ی قبل از نشست

  Schopenhauer on the Ethics of SuicideOn Death and Its Relation to the Indestructibility of Our Inner NatureThe Metaphysics of Sexual LoveBetween the quills: Schopenhauer and Freud on sadism and masochismFreud and Schopenhauer

آیا با نگاه و توجیهات شوپنهاور، تقریر او از مساله مرگ و خودکشی‌ متناقض نیست؟   آیا نگاه تناسخی آیین هندو در ارتباط زندگی‌ و مرگ، تایید یا ردی بر نگاه شوپنهاور است؟   تفاوت نگاه شپنهاوری به مرگ در مقایسه با پوچ گرایان چون کامو در چیست؟   جواب شوپنهاور به پزیتیویست‌های منطقی در ارتباط با امکان دست یافتن به جاودانگی و از میان رفتن نیاز مرتبط به اراده معطوف به حیات در چیست؟   تفاوت‌ها و شباهت‌های فروید وشوپنهاور در چه مواردی است؟آیا تفکرِ حسی شوپنهاور پیرامون سکس قابلبت رقابت با تفکرِ علمی فروید پیرامون جنیست را دارد؟ اگر آری، به چه شکل؟ چه تفاوتی مابین فروید وشوپنهاور در بیان مفاهیمی همانند سادیسم و مازوخیسم وجود دارد واین تفاوت به چه نحو در فلسفه آنها تاثیر گذاشته است؟   به نظر شوپنهاور یکی از دلایل انسان برای عاشق شدن خواسته‌ی پنهان او برای بچه دار شدن است. آیا در دوره کاندوم، فیلمِ پورن، آزادی زنان، قانونی شدن ازدواجِ همجنس گرایی، سست شدن ازدواج سنتی تفکر شوپنهاور همچنان درزمینه امور جنسی انقلابی است؟ آیا این تفکر قابلیت انقلابی بودن در جوامع سنتی‌تر همانند ایران را دارد؟   به نظر شما تفکرِ شوپنهاور پیرامون سکس با نظرات متفکری همانند هلن فیشلر که عشق راعملی بیشتر برگرفته شده از ژنتیک می داند در یک‌ راستا است ؟ تفاوت‌ها وشباهت‌های این دو نظریه درچیست؟

سخنرانی

پرسش و پاسخ 


نشست 4: فلسفه ی شوپنهاور

تاریخ: 1 مارس 2014

پاراگراف 7 و 8 ازکتاب جهان همچون اراده و بازنمود

سخنرانی

پرسش و پاسخ


نشست 5: فلسفه ی شوپنهاور

تاریخ: 8 مارس 2014

On Thinking For Oneself :مطالعه قبل از نشست

سخنرانی

پرسش و پاسخ