برنامه ی آتی: آینده ی اگورا

Saturday, 4 August 2018, 3:00 PM - 6:00 PM EDT

Room 5170, OISE Building, University of Toronto

252 Bloor St W

Toronto ON M5S 1V6


Hannah_Arendt.jpg

Vita Activa - The Spirit of Hannah Arendt, Director: Ada Ushpiz
فیلم هانا آرنت به انگلیسی به صورت مجانی آنلاین موجود نیست

دوستان آگورا
شنبه آینده نشست هفتگی آگورا برگزار نخواهد شد و قرار بر این است که در نشستی دوستانه در مورد برنامه های آینده آگورا و تغییراتی که قرار است در نشست های آینده اتفاق افتد به گفتگو بپردازیم


پروپوزالی برای فصل آینده آگورا ارائه شده است که با هم به مرور آن خواهیم پرداخت
همچنین خلاصه ای از عملکرد آگورا در دو سال گذشته ارائه خواهیم کرد
حضور شما با نظرها و پیشنهادهایتان برای بهتر شدن برنامه های آینده آگورا بسیار مغتنم است. منتظرتان هستیم


طبق روال همیشگی ابتدا سخنرانی رامین جهانبگلو را گوش میدهیم و سپس در دو یا سه نوبت می توانیم سوال ها و نظرات خود را مطرح کنیم و رامین جهانبگلو پاسخگو خواهد بود. در ضمن مثل همیشه بخش سخنرانی و پاسخ به پرسش ها به صورت زنده از کانال یوتیوب آگورا پخش خواهد شد

هانا آرنت جالب‌ترين و بحث‌انگيزترين متفكر سياسي قرن بيستم است. در ميان متفكران قرن بيستم كمتر متفكري چون آرنت مفاهيم سنتي فلسفه سياسي را مورد تحقيق و بررسي و نقد قرار داده است. ولي با اين وجود آرنت را به سختي مي‌توان عضوي از مكتب فكري خاصي دانست و يا حتي برچسب سياسي چون ليبرال، ماركسيست، محافظه‌كار و يا آنارشيست به او زد. از اين جهت خواننده با خواندن آثار آرنت قادر به تعيين خط سياسي خاصي در مورد او نمي‌شود. جالب اينجاست كه آرنت در برخي از نوشته‌هاي خود از دموكراسي شورايي دفاع مي‌كند و در برخي ديگر به انديشمندان محافظه‌كاري چوي ادموند برك ارجاع مي‌دهد. به همين منوال گاه به دستاوردهاي مدرنيته توجه مي‌كند و گاه به عنوان يكي از منتقدان مدرنيته در كنار متفكران پسامدرن قرار مي‌گيرد. ولي به هر عنوان آرنت متفكري است كه در تمامي نوشته‌ها، سخنراني‌ها و گفتگوهايش به دو مفهوم سياست و فلسفه توجه دارد و لحظه به لحظه زندگي خودر را در جهت فهم و درك اين دو قلمرو قرار می دهد