پرسه ای فلسفی در مباحث روز جهان

تاریخ جلسات: 5 نوامبر 2016  تا  10 دسامبر2016

تعداد نشست ها: 5


چرا و چگونه باید دموکراسی داشته باشیم؟
— رامین جهانبگلو

 

فصل کامل صوتی  

 

....فایل صوتی فصل پرسه ای فلسفی در مباحث روز جهان در حال تهیه است