نشست 1:  فردیت و فردگرایی 

تاریخ جلسه:  5 نوامبر 2016

 مطالعه قبل از نشست: بازشناسی فردگرایی و پیامدهای آن و بررسی میزان فردگرایی فرزندان در خانواده 

 


نشست 2:  مسولیت

تاریخ:  12 نوامبر 2016

مطالعه قبل از نشست: صفحات 61 تا 88 متن فارسی و یا 62 تا  105 متن انگلیسی کتاب انسان طاقی

سخنرانی

پرسش و پاسخ 


نشست 3:  دیکتاتوری

تاریخ:  19 مارچ 2016

 Letters to a German Friend :مطالعه قبل از نشست 


نشست 4: ناسیونالیسم

تاریخ:  3 دسامبر 2016

همراه با ج.د. کامران


نشست 5:  دموکراسی و عدم خشونت

تاریخ جلسه:  10 دسامبر 2016

مطالعه قبل از نشست: دموکراسی و عدم خشونت