دموکراسی

 

تاریخ جلسات: 2 آوریل 2011   تا   10 دسامبر 2011

تعداد نشست ها: 26


بحث انگیز بودن دموکراسی عامل بقای دموکراسی است
— رامین جهانبگلو

 

فصل کامل صوتی