نشست 1 تا 10

<فصل دموکراسی >


نشست 1:  آیا دموکراسی یک تجربه ی جهان شمول است؟ 

تاریخ جلسه:  2 آوریل 2011


نشست 2:   دموکراسی آتنی

تاریخ:  16 آوریل 2011


نشست 3:  نقد افلاطون از دموکراسی آتنی

تاریخ:  23 آوریل 2011


نشست 4:  سیاست و دموکراسی در اندیشه ارسطو

تاریخ:  30 آوریل 2011


نشست 5:  کاستوریادیس و خوانش از دموکراسی آتنی در دوران معاصر

تاریخ جلسه:  7 می 2011


نشست 6:  جمهوری و جمهوری خواهی در رم باستان

تاریخ جلسه: 25 ژوئن 2011


نشست 7: فیلسوفان رواقی و جهان‌وطنی بودن

تاریخ جلسه: 2 ژوئیه 2011


نشست 8:  دموکراسی در عهد عتیق و در عهد جدید

تاریخ جلسه: 9 ژوئیه 2011


نشست 9: عقاید سیاسی در قرون وسطای مسیحی

تاریخ جلسه: 16 ژوئیه 2011


نشست 10: اهمیت ماگنا کارتا در قرون وسطا

تاریخ جلسه: 23 جولای 2011