اخلاق

 

تاریخ نشست ها: 11 فوریه 2012   تا   11 آگوست 2012

تعداد نشست ها: 20


موضوع اخلاق معرفت و شناخت جهان نیست، بلکه شناخت اصول کنش در جهان است
— رامین جهانبگلو

 

فصل کامل صوتی