فلسفه ی هگل

 

تاریخ جلسات: 14 ژانویه 2017 تا 13 می 2017

تعداد نشست ها: 13


برای فهم هگل باید فراسوی افسانه سازی ها و اسطوره سازی ها رفت
— رامین جهانبگلو

 

فصل کامل صوتی  

 

....فایل صوتی فصل  فلسفه ی هگل  در حال تهیه است