نشست 5:  جامعه ی مدنی 

تاریخ جلسه:  28 ژانویه 2017

??? of Abstract Right chapter of Hegel's Philosophy of Right :مطالعه قبلی

 


نشست 6:  بوروکراسی مدرن

تاریخ:  18 مارچ 2017

 119 - 256 of Abstract Right chapter of Hegel's Philosophy of Right :مطالعه قبلی


نشست 7:  آزادی و جامعه ی سیاسی

تاریخ:  25 مارس 2017

Hegel's Philosophy of Right : مطالعه قبل از نشست

سخنرانی

پرسش و پاسخ


نشست 8:  زیبایی شناسی هنر

تاریخ جلسه: 1 آوریل 2017

Pages 69 - 90 of Hegel's Aesthetics  : مطالعه قبل از نشست