فلسفه ی رمان مدرن

تاریخ جلسات: 1 جون 2019 تا کنون

این فصل، فصل کنونی اگوراست. برای شرکت در جلسات در شهر تورنتو یا دیدن اطلاعات دقیق جلسه یبعد به لینک جلسه ی آینده مراجعه کنید

رمان مدرن آینه دنیای مدرن است و رمان نویس جستجوگر پیچدگی‌های انسان مدرنی است که بعد تاریخی موجودیت خود را بررسی می‌کند. در واقع رمان مدرن همزمان دنیأی درونی وبیرونی انسان را به هم متصل می کند و بدین گونه، رمان مدرن ، متفاوت از شعر و موسیقی، "خود" انسان مدرن را در موقعیتی قرار می دهد که می کوشد تا تمامیت زندگی را در بر بگیرد. ولی آنچه که در رمان و برای رمان نویس مهم است نه حقیقت جهان است و نه چهره خداوند، بلکه موقعیت روزمره فرد در جهان زیستی است. ما در این جلسات نگاهی فلسفی خواهیم داشت به روح رمان مدرن در قالب چند اثر: دون کیشوت، بینوایان، برداران کارامازوف، غرور و تعصب و غیره