نشست 2: زن در رمان مدرن- غرور و تعصب جین آستین

تاریخ: 8 جون 2019

مطالعه قبل از نشست: غرور و تعصب

 
 

پرسش و پاسخ اول

پرسش و پاسخ دوم


نشست 3: داستایفسکی و رمان فلسفی

تاریخ: 15 جون 2019

 
 

پرسش و پاسخ اول

پرسش و پاسخ دوم


 
 

پرسش و پاسخ اول

پرسش و پاسخ دوم


نشست 5: بار هستی

تاریخ: 6 جولای 2019

همراه با کوروش کمانگیر

پیش مطالعه برای نشست

لینک دیدن ویدیو