Logo_small1.jpg

بخش اول - فلسفه برای کودکان: نشست 1 تا 4


 

  نشست 1:  یک مقدمه ی تاریخی 

تاریخ جلسه:  18 آگوست 2018

همراه با سروش معروضی

Soroush's Handout - Part 1


جلسه ی اول کارگاه یک داستان فلسفی را مرور خواهیم کرد. نقش های اصلی این داستان چارلز سندرز پرس، ویلیام جیمز، فرانک رمزی، لودویگ ویتگنشتاین و جان مینارد کینز خواهند بود. به آرای فلسفی این شخصیت ها در نشست اول نخواهیم پرداخت. فعلا هدف ما فهم نقش این شخصیت ها با رویکردی تاریخی خواهد بود. بنابراین هر چه بیشتر در خصوص این افراد در اینترنت جست و جو کنید برای نشست اول بیشتر آماده خواهید بود. به عنوان مثال در مورد چارلز سندرز پرس این وبسایت را نگاهی بیندازید

برای آمادگی بیشتر می توانید مقدمه ی دو کتاب را که به صورت اسکن شده در این لینک در اختیار است مطالعه کنید. همچنین این مقاله را در صورتی که فرصت کردید علاوه بر دو مقدمه ی قبلی مرور کنید

در کنار مطالعه، این ویدئوی عجیب را هم در یوتیوب تماشا کنید. بخشی از ویدئویی که خواهید دید در خانه ی ویرجینیا وولف در لندن گرفته شده است. اشخاصی که در این ویدئو می بینید تأثیر به سزایی در جریان های روشن فکری نیمه ی اول قرن بیستم در انگلستان داشتند. در نظر داشته باشید که تصاویری که می بینید در سال 1929 ضبط شده است. سالی مهم برای سرنوشت فلسفه ی ویتگنشتاین و روانکاوی فرویدی در انگلستان. در مکان هایی که به تصویر کشیده شده وینگنشتاین و فرانک رمزی روزهای زیادی را در کنار بازیگران این ویدئو سپری کردند. هر چند بنا به دلایلی وینگنشتاین و رمزی در این فیلم حضور ندارند. این گفتگو هم در مورد عمل گرایی برای مطالعه جالب است


  نشست 2:  فلسفه عمل گرایی چارلز سندرز پرس 

تاریخ جلسه:  1 سپتامبر 2018

همراه با سروش معروضی

Recommended Reading: How to Maker Our Ideas Clear?  and The Fixation of Belief

Soroush's Handout - Part 2

 
 

پرسش و پاسخ اول

پرسش و پاسخ دوم

پرسش و پاسخ سوم


  نشست 3:  فلسفه عمل گرایی ویلیام جیمز 

تاریخ جلسه:  15 سپتامبر 2018

همراه با سروش معروضی

Recommended Reading: The Will to Believe, by William James

Soroush’s Handout - Part 3

 
 

پرسش و پاسخ اول

پرسش و پاسخ دوم

پرسش و پاسخ سوم


  نشست 4:   ریشه های پرگماتیستی جنبش فلسفه برای کودکان 

تاریخ جلسه:  29 سپتامبر 2018

همراه با سروش معروضی

Recommended Reading: Overcoming Relativism and Absolutism, Community of Inquiry and Peirce, Feminism and Philosophy for Children

Soroush’s handout - Part 4

 
 

پرسش و پاسخ اول

پرسش و پاسخ دوم

پرسش و پاسخ سوم