Logo_small1.jpg

بخش دوم- عمل گرایی: نشست 5 تا 7


  نشست 5:  فلسفه جان دیویی- دموکراسی و آموزش 

تاریخ جلسه:  27 اکتبر 2018

Recommended Reading: Aims in Education

 
 

پرسش و پاسخ اول

پرسش و پاسخ دوم


  نشست 6:  فیلم موج 

تاریخ جلسه:  3 نوامبر 2018

ویدیوی این نشست در دسترس نیست

به تماشای فیلمی در ارتباط با نقش آموزش در میان نوجوانان خواهیم پرداخت
اریک فروم در کتاب "گریز از آزادی" و تحلیلش در باره انسان دنیای مدرن از پدیده ای صحبت میکند که آن را 
“Atomization instead of individualization”
می نامد. یعنی اینکه انسانها در دنیای مدرن به اجزای بسیار بسیار کوچکی تبدیل میشوند که فاقد هرگونه فردیت و انتخاب هستند. این انسانها با توهم آزاد بودنشان زندگی میکنند بی آنکه بدانند که آنها "آزادانه" آن چیزی را در زندگی انتخاب میکنند که از آنها انتظار میرود. این حقیقت تلخ فقط زمانی بر آنان آشکار میشود که آزادانه خواستن به عنوان یک نیاز در درونشان رشد میکند
بسیار جالب است که فیلم "موج" حدودا بیانگر همان تحلیلیست که اریک فروم در رابطه با اتمیزه شدن انسان در دنیای مدرن مطرح میکند
داستان این فیلم به خاطر اهمیت اجتماعی آن در کتابهای درسی بسیاری از ایالت های آلمان گنجانده شده است. موضوع این فیلم در باره پروژه شبیه سازی کودکان و نوجوانان در نظامهای فاشیستی است. این پروژه به این صورت پیش میرود که نوجوانان (به صورتی کاملا سازماندهی شده) چنان تحت تاثیرقدرت گروه قرار میگیرند و چنان شیفته کار گروهی و انضباط ایدئولوژیک میشوند که فردیت و قدرت تفکر خود را از دست میدهند، شبیه یکدیگر میشوند و دیوانه وار شیفته اطاعت بی چون و چرا از گروه و رهبر میشوند و بعد هم دقیقا آن چیزی اتفاق می افتد که هانا آرنت در این جمله به زیبایی بیان کرده است
...اکثر کسانی که در اس-اس با هیتلر همکاری میکردند نه جنایتکار بودند و نه سادیست، بلکه به صورت خسته کننده و وحشتناکی نرمال و معمولی بودند 
تماشای این فیلم دقیقا ما را با این سئوال مواجه میکند که چرا وچگونه میتوان کودکان و نوجوانان را با قدرت تفکری آزاد پرورش داد و اینکه چه باید کرد که در کنار آموزش، فردیت کودک محو نشود


Recommended Reading:
Escape from freedom, Erich Fromm, Chapter V (Mechanisms of escape)

Recommended Movie to Watch:
The Wave (2008) 
Die Welle (original title)
Duration: 1h 47min 
Director: Dennis Gansel
Writers: Ron Jones, Johnny Dawkins
Stars: Jürgen Vogel, Frederick Lau, Max Riemelt

A popular and unorthodox high school teacher, in an attempt to stir up his lethargic students devises an experiment that will explain what totalitarianism is and how it works. What begins with harmless notions about discipline and community build into a real movement: The wave.
Within days, the wave’s uniformly attired students begin ostracizing and threatening others, and violence boils just below the surface. Sensing danger, the teacher decides to break off the experiment. But it may be too late – The wave has taken on a life on its own and is out of control. Based on a true story, THE WAVE chillingly shows just how easily the seeds of fascism can be sown. 
(Germany today)


 Session 7th: On a New List of Categories

Date: 10 November 2018

With Vitaly Kiryushchenko

Recommended Reading: On a New List of Categories by Peirce and Peirce, A useful exegesis of Peirce's "New List”

On a New List of Categories is Peirce's early text in which he brings himself into a dialogue with Kant and responds to some of the principal issues scrutinized in Kant's “Analytic of Concepts” (the section of the Critique of Pure Reason in which Kant introduces his "categories of the understanding"). According to Kant, the categories are the universal a priori concepts that play a twofold part in human cognition. First, they structure our experience, and second, they provide a conceptual ground for the relevant forms of judgment. Phenomena, Kant claims, are pre-shaped by the faculty of the understanding in such a way that we can make judgments about them. Peirce thinks that Kant’s list of categories is flawed, and attempts to rewrite it so that the relationship between a priori concepts and predication is redefined. An important outcome of this attempt is a triadic conceptual structure that lays the groundwork for Peirce’s later semiotic theory. In my talk, I will explain how Peirce moves from his early theory of predication as it is laid out in the "New List" to his fully fledged theory of signs.