نشست 1:  هانا آرنت - کتاب وضع بشر

تاریخ: 26 مه 2018

 مطالعه ی قبل از نشست:  دو فصل اول از کتاب وضع بشر

لینک کتاب به انگلیسی

 
 

پرسش و پاسخ اول

پرسش و پاسخ دوم

پرسش و پاسخ سوم


نشست 2: کتاب وضع بشر - زندگی وقف عمل و عصر مدرن

تاریخ: 2 جون 2018

مطالعه ی قبل از نشست: فصل ششم (زندگی وقف عمل و عصر مدرن) از کتاب وضع بشر

لینک کتاب به انگلیسی

 
 

پرسش و پاسخ اول

پرسش و پاسخ دوم


نشست 3: کتاب وضع بشر - برگشت ناپذیری و بخشایش

تاریخ: 9 جون 2018

 مطالعه ی قبل از نشست: فصل 33 و 34 (برگشت ناپذیری و بخشایش) از کتاب وضع بشر

لینک کتاب به انگلیسی

 
 

پرسش و پاسخ اول

پرسش و پاسخ دوم

پرسش و پاسخ سوم


نشست 4: کتاب توتالیتاریسم - جامعه ی بی طبقه

تاریخ: 16 جون 2018

Recommended Reading: A Classless Society, Pages 305 - 340 from Totalitarianism

و یا مطالعه ی فصل جامعه ی بی طبقه از کتاب توتالیتاریسم به فارسی، صفحات 30 تا 96

 
 

پرسش و پاسخ اول

پرسش و پاسخ دوم

پرسش و پاسخ سوم