نشست 5: هانا آرنت و بنیادهای دموکراسی در ایران

تاریخ: 23 جون 2018

مطلالعه ی قبل از نشست: ترجمه ی متن فارسی مقاله ی کنشگری تحت حاکمیت خودکامه: هانا آرنت و بنیادهای دموکراسی در ایران یا انگلیسی این مقاله

 
 

پرسش و پاسخ اول

پرسش و پاسخ دوم

پرسش و پاسخ سوم


نشست 6: جمهوری و انقلاب نزد آرنت

تاریخ: 14 جولای 2018

 مطالعه قبل از نشست: فصل اول (معنای انقلاب) از کتاب انقلاب به فارسی یا انگلیسی

 
 

پرسش و پاسخ اول

پرسش و پاسخ دوم

پرسش و پاسخ سوم


نشست 7: ماهیت سیاست و روح انقلابی

تاریخ: 21 جولای 2018

 مطالعه قبل از نشست: فصل آخر (سنت انقلابی و گنجینه ی برباد رفته ی آن) از کتاب انقلاب به فارسی یا انگلیسی

 
 

پرسش و پاسخ اول

پرسش و پاسخ دوم

پرسش و پاسخ سوم


نشست 8: خشونت

تاریخ: 28 جولای 2018

 مطالعه قبل از نشست: کتاب خشونت به انگلیسی یا خلاصه ی کتاب به فارسی

 
 

پرسش و پاسخ اول

پرسش و پاسخ دوم

پرسش و پاسخ سوم