فرهنگ و تمدن ایرانی

تاریخ جلسات: 10 ژانویه 2015 تا  7 مارس 2015

تعداد نشست ها: 5


اعتبار ایرانی بودن در جهان امروز تنها با پویایی مستمر تمدن ایرانی قابل سنجش است
— رامین جهانبگلو

 

فصل کامل صوتی