نشست 4: مدرنیته ایرانی و انقلاب بهمن 1357

تاریخ جلسه: 28 فوریه 2015

همراه با مجتبی مهدوی

 The Rise of Khomeinism: Problematizing the Politics of Resistance in Pre-revolutionary Iran مطالعه قبل از نشست: نبرد سیاسی گفتمان‌ها، پاسخ به بحران مدرنيته ایرانی و 

سخنرانی

پرسش و پاسخ


نشست 5: گذر از دو قرن سکوت -  برخورد ایرانیان با سقوط ساسانیان و پیامدهای آن

تاریخ: 7 مارس 2015

همراه با تورج دریایی

مطالعه قبل از نشست: میراث ساسانیان- ایرانشهر یا شکست در برابر اعراب؟

سخنرانی

پرسش و پاسخ