نشست 1: امروز چگونه می توان ایرانی بود؟ 

تاریخ جلسه: 10 ژانويه 2015

مطالعه ی قبل از نشست: یادداشتی در باب تعریفی از فرهنگ ایرانی 

سخنرانی

پرسش و پاسخ


نشست 2: تمدن و تجدد

تاریخ: 17 ژانويه 2015

مطالعه ی قبل از نشست: چهار فصل اول کتاب تمدن و تجدد

سخنرانی

پرسش و پاسخ


نشست 3: چرا شارلی هبدو؟

تاریخ: 24 ژانویه 2015

 مطالعه قبل از جلسه: چهار فصل دوم کتاب تمدن و تجدد

سخنرانی

پرسش و پاسخ