نقد مارکس بر فلسفه  حق هگل

 

تاریخ نشست ها: 31 ژانویه 2015  تا  6 جون 2015

تعداد نشست ها: 9 نشست و 4 جلسه ی ویژه 


موضوع اخلاق معرفت و شناخت جهان نیست، بلکه شناخت اصول کنش در جهان است
— رامین جهانبگلو

 

فصل کامل صوتی