نشست 1: نقد مارکس بر فلسفه حق هگل   

تاریخ جلسه: 31 ژانویه 2015

Recommended Reading: Intro to Critique of Hegel’s Philosophy of Right

سخنرانی

پرسش و پاسخ


نشست 2: نقد مارکس بر فلسفه حق هگل

تاریخ: 7 فوریه 2015

Recommended Reading: Hegel's Philosophy of Right. Paragraph 257 - 261 and Paragraph 261 of Marx's Critique of Hegel’s Philosophy of Right

See here for the complete book of Hegel's Philosophy of Right

سخنرانی

پرسش و پاسخ


نشست 3: نقد مارکس بر فلسفه حق هگل

تاریخ جلسه: 14 فوریه 2015

Recommended Reading: Paragraphs 264 - 271 of Hegel's Philosophy of Right and Paragraphs 264 - 271 of Marx's Critique of Hegel's Philosophy of Right

See here for the complete book of Hegel's Philosophy of Right

سخنرانی

پرسش و پاسخ 


نشست 4: نقد مارکس بر فلسفه حق هگل

تاریخ: 4 آوریل 2015

Recommended Reading: Paragraphs 178 - 205 of Hegel's Phenomenology of Spirit and Marx's The Essence of the Materialist Conception of History

سخنرانی

پرسش و پاسخ


سخنرانی

پرسش و پاسخ