نشست 6: نقد مارکس بر فلسفه حق هگل   

تاریخ جلسه: 18 آوریل 2015

Recommended Reading: Pages 13 - 18 of Antigone and Paragraphs 445 - 453 of Hegel's Phenomenology of Spirit

سخنرانی

پرسش و پاسخ


نشست 7: نقد مارکس بر فلسفه حق هگل

تاریخ: 25 آوریل 2015

Recommended Reading: Hannah Ardent - Marx and Human Rights and مارکس - درباره ی مساله ی یهود و رامین جهانبگلو - انقلاب فرانسه در آینه ی مفسران آن

سخنرانی

پرسش و پاسخ


نشست 8: دیدگاه کانت و مارکس در مورد انقلاب فرانسه و مسئله شاه کشی

تاریخ جلسه: 2 مه 2015

Recommended Reading: Kant: Right of the Supreme Power and Marx and Terror

 
 

پرسش و پاسخ اول

پرسش و پاسخ دوم


نشست 9: مارکس و توکویل

تاریخ: 9 مه 2015

مطالعه ی قبل از نشست: درباره مارکس و توکویل - نوشتهٔ ریمون آرون

سخنرانی

پرسش و پاسخ