نشست 1: نیچه و مساله ی اخلاق 

تاریخ جلسه: 26 آوریل 2014

مطالعه ی قبل از نشست: قسمت پیشگفتار کتاب " تبارشناسی اخلاق " نیچه

سخنرانی

پرسش و پاسخ


نشست 2: خیر و شر، خوب و بد

تاریخ: 3 مه 2014

مطالعه ی قبل از نشست: مساله ی اخلاق، خیر و شر، خوب و بد

سخنرانی

پرسش و پاسخ


نشست 3: گناه و بد وجدانی

تاریخ جلسه: 10 مه 2014

مطالعه ی قبل از نشست: مساله ی اخلاق  - گناه، بد وجدانی

سخنرانی

پرسش و پاسخ 


نشست 4: نیچه و مساله ی اخلاق

تاریخ: 17 مه 2014

همراه با هومن رضوی

Recommended Reading: Politics, Friendship and Solitude in Nietzsche

 نیچه چگونه به تاکید ارسطو به سیاسی بودن انسان می‌نگرد؟ فلسفه سیاسی نیچه تا چه حد به نگاه او از تاریخ اخلاق سروری و بندگی متاثر است؟  آیا نیچه تجویز نظام سیاسی، مبتنی‌ بر حکومت فرهیختگان دارد یا تاکید او بر ابر انسان، کاملا خوانش غیر سیاسی از او را قوت می بخشد؟   نیچه از کدامین شرایط بیشتر به خشم می آید، جهانی‌ تحت سلطه شرکت‌های قدرت مند یا جهانی‌ پر شده از اشخاصی‌ گم گشته در گله‌های تمدن امروزی؟

سخنرانی

پرسش و پاسخ


نشست 5: نیچه و سینما- ساختار شکنی یا نوسازی در بستری جدید

تاریخ: 24 مه 2014

همراه با هومن رضوی و امیر گنجوی

Recommended Reading: Godard and Nietzsche: A Case for Filmosophy

چگونه روش نقد نیچه‌ای می تواند تاثیری بر روش‌های نقد فیلمی و آنالیز فیلم به طور مشخص داشته باشد؟  چگونه ایده‌های نیچه‌ای می تواند فرهنگ تماشا فعال، بینندگان فیلم را متأثر سازد؟ چگونه شخصیت‌های اپولنینی و داینوسی در عالم سینما با تصویر گذشته شده و آن‌ را غنی کرده اند؟  فیلم‌های ترسناک معمولا به صورت منفی‌ نگاشته می شوند, آیا و چگونه نگاه نیچه‌ای با این زاویه برخورد می‌کند؟

سخنرانی

پرسش و پاسخ


نشست 6:  نیچه و پرسش حقیقت

تاریخ: 31 مه 2014

مطالعه ی قبل از نشست: مساله ی اخلاق - معنای آرمان زهد چیست؟

سخنرانی

پرسش و پاسخ