نشست 7: نیچه و مرگ خدا 

تاریخ جلسه: 7 ژوئن 2014

Recommended Reading: Session 7. Book 3 of The Gay Science

سخنرانی

پرسش و پاسخ


نشست 8: زرتشت نیچه کیست؟

تاریخ: 14 ژوئن 2014

مطالعه ی قبل از نشست: چنین گفت زرتشت - درباره انسان والاتر

سخنرانی

پرسش و پاسخ


نشست 9:  پاسکال و نیچه- تلاشی متفاوت برای رسیدن به تعالی

تاریخ جلسه: 28 ژوئن 2014

Recommended Reading: Nietzsche, Pascal and the Aphorism, The human condition and the limits of Reason

آیا نگاه هر دو فیلسوف به طبیعت انسان خوشبینانه همراه با احتیاط است و تا چه حد، در این زمینه با هم نظر و متفاوتند؟ چگونه، نگاه پاسکال به نقش مسیحیت در رشد انسان، می تواند روشنگرانه خوانده شود و نیچه با این نحوه تفکّر چگونه مخالف است؟ چگونه خوانش ضّد خرد گرایانه از نیچه و پاسکال می تواند مشکل ساز و با آن از لحاظ فکری برخورد شود؟

سخنرانی

پرسش و پاسخ 


نشست 10: روایت نیچه از تاریخ فلسفه

تاریخ: 5 ژوئیه 2014

همراه با یوسف مصدقی

Recommended Reading: Page 10 of Twilight of the Idols and فصل اول کتاب فراسوی نیک و بد

Beyond Good and Evil

روایت نیچه از تاریخ فلسفه در کجای پروژه فلسفی او قرار می گیرد؟ اهمیت این روایت در هرمنوتیک مدرن چیست؟

سخنرانی

پرسش و پاسخ


نشست 11:  نیچه در زمین بوکس - نقدهای لوکاچ و ویت از نیچه

تاریخ: 12 ژوئیه 2014

همراه با هومن رضوی و امیر گنجوی

Recommended Reading: The Destruction of Reason. Georg Lukács 1952

Nietzsche's Baudelaire. or the Sublime Proleptic Spin of his Politico-Economic Thought

  از نگاه لوکاچ و وِیت، چه کمبودها و نواقصی را در نظریات نیچه می توان تشخیص داد؟ نظریات لوکاچ و ویت بر چه اصولی بنا شده اند و دارای چه ارتباطی با شرایط سیاسی-اجتماعی زمانه خود هستند؟ و تا چه حد نظریات لوکاچ و وِیت با واقعیت تفکرات نیچه مرتبط است؟

سخنرانی

پرسش و پاسخ


نشست 12:  نیچه - مناقشه‌ای درباره‌ی حقیقت و اخلاق

تاریخ: 26 ژوئیه 2014

همراه با مهدی صاحبکار

مطالعه ی قبل از نشست

بند 44 از کتاب هستی و زمان هایدگر و بند 27 کتاب ایده ها و پاره نوشته های 3 و 8 پارمندیس و پاره نوشته های 89 و 113 از هراکلیتوس

حقیقت در سنت متافیزیکی غرب چه معنایی داشت که نیچه دیگر خود را متعهد به آن نمی دید؟ اخلاق یا قدرت، کدام یک به زندگی نزدیک‌ترند؟

سخنرانی

پرسش و پاسخ