فلسفه در یونان و روم باستان

 

تاریخ نشست ها: 13 آگوست 2016  تا  29 اکتبر 2016

تعداد نشست ها: 12


دانم که ندانم
— سقراط

 

فصل کامل صوتی  

 

...فصل صوتی فلسفه در یونان و روم باستان در حال تهیه است