نشست 7: فلوطین و نوافلاطونیان

تاریخ جلسه: 24 سپتامبر 2016

 Plotinus on Beauty :مطالعه پیش از نشست 


نشست 8: اپیکور و اپیکوریان

تاریخ: 1 اکتبر 2016

 Letter to Menoeceus :مطالعه قبل از نشست


نشست 9: هراکلیتوس

تاریخ: 8 اکتبر 2016

 مطالعه پیش از نشست: مروری بر هراکلیتوس

 Fragments Attributed to Heraclitus 


نشست 10: سینیک ها

تاریخ جلسه: 15 اکتبر 2016

همراه با  ج. د. کامران

مطالعه قبل از نشست: صفحات 479 تا 487


نشست 11: دمکراسی آتنی و کنونی بودن آن

تاریخ: 22 اکتبر 2016

مطالعه قبل از نشست: میراث پریکلس: مدخلی بر فلسفه سیاسی کورنلیوس کاستوریادیس


نشست 12: جمهوری در دوره باستان و دوره مدرن

تاریخ: 29 اکتبر 2016

مطالعه قبل از نشست: جمهوری در دروه باستان و دوره مدرن